نظارت و بازرسی

واحد نظارت و بازرسی بنیاد رباتیک میسان مجموعه ای است متشکل از معتمدین میسان که در راستای فراهم آوردن اطلاعات مفید و لازم برای مدیریت اثربخش و قابل اطمینان در قالب فعالیت های منظم و هدف دار بر اساس ماموریت های محوله انجام وظیفه می نمایند.

هدف از تشکیل واحد بازرسی و نظارت در بنیاد رباتیک میسان مشکل آفرینی و یا به اصطلاح دیگر مچ گیری نبوده بلکه فعالیت های این واحد در جهت آشکارسازی عیوب و نواقص به منظور اصلاح آنها و حل مشکلات احتمالی همراه با ارائه راه حل های کاربردی همراه با تصمیم سازی موثر می باشد.
واحد بازرسی و نظارت میسان به اعمال کنترل و نظارت دقیق و برنامه ریزی و سازماندهی و اصلاح عملیاتی که در راه نیل به اهداف نهایی مجموعه مورد نظر است کمک می نماید.
شرح وظایف واحد نظارت و بازرسی بنیاد رباتیک میسان :
• سنجش و ارزش گذاری و قضاوت در مورد عملکرد واحدهای تابعه بر طبق قوانین موجود با رویکرد معیارهای کارایی، اثربخشی، اخلاقی و اقتصادی به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات
• انجام بازرسی های مدون و جامع به صورت دوره ای از واحدها
• تهیه و تدوین گزارشات دقیق از بازرسی های انجام شده و ارائه آن به هیئت مدیره
• در انجام بازرسی ها تنها به تخلفات و نقایص مدیران و پرسنل نگاه نشده بلکه کارهای خوب و مثبت انجام شده جهت ثبت در گزارشات به منظور تشویق مدیران و سایر همکاران مورد توجه خواهد بود.
• تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان و سایر همکاران و برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های نظارت و بازرسی
• بررسی میزان موفقیت و شناسایی نیروهای مستعد واجد شرایط جهت تصدی مسئولیت های محوله و ارتقاء شغلی
• تهیه و تدوین چک لیست های مورد نیاز و اصلاح مستمر آنها
• انجام مطالعات در جهت استقرار سیستم های نوین و مکانیزه ارزیابی به منظور افزایش سرعت، کیفیت و دقت بازرسی ها و ارائه پیشنهادهای لازم به هیئت مدیره