روابط عمومی

واحد روابط عمومی بنیاد رباتیک میسان با هدف برقراری ارتباط مفید و موثر با افراد داخل و خارج از مجموعه در جهت شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت مخاطبین نسبت به مجموعه، به انجام فعالیت های مشخص سازمانی می پردازد.

واحد روابط عمومی از یک سو چشم و گوش بنیاد ربتیک میسان تلقی شده و از سوی دیگر هدف و رسالت اجتماعی و حاصل فعالیت های مجموعه را به مخاطبین انتقال و اشاعه می دهد.
اهم وظایف واحد روابط عمومی بنیاد رباتیک میسان در راستای جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات و برنامه های مجموعه برای تدوین گزارشات،اخبار و سیاست های خبری و تبلیغاتی و اجرای طرح های ارتباطی و آماده نمودن اذهان عمومی با نظر به خط مشئ کلی میسان به شرح ذیل میباشد :
• پاسخگویی و برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبین از طریق تلفن و ایمیل و نرم افزارهای ارتباطی و …
• اطلاع رسانی برگزاری جلسات و برنامه ها به همکاران از طریق ایمیل و پیامک و …
• برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمان های دیگر و نهادهای دولتی بر حسب ضرورت از طریق به کار گیری ابزار ارتباطی مناسب
• بررسی دیدگاه ها و سنجش افکار عمومی، همکاران، خدمات گیرندگان و سایر مخاطبین در چهارچوب وظایف و در قالب طرح های تحقیقاتی و ارائه نتایج حاصل به هیئت مدیره به منظور اتخاذ تصمیمات و روش های اجرایی مناسب و تنظیم برنامه های ارتباطی
• ارائه و اجرای خدمات و برنامه های تبلیغاتی و فرهنگ سازی در قالب های گوناگون
• تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی و استفاده از فناوری های نوین