امور مالی

واحد امور مالی بنیاد رباتیک میسان به منظور تهیه و تنظیم دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی برای ایجاد هماهنگی در واحدهای مختلف، تامین مالی، بودجه بندی، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری برای طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و قیمت گذاری محصولات و انجام تجزیه و تحلیل نسبت های مالی واحد های مختلف و بررسی گزارش های مالی و روشن نمودن وضعیت مالی شرکت به وظیف محوله خود می پردازد.

شرح وظایف واحد امور مالی بنیاد رباتیک میسان :
• نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی
• کنترل و نظارت دقیق بر وجوه دریافتی و پرداختی از حساب ها و ثبت و نگهداری تمامی اسناد مالی مجموعه
• برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف
• برنامه ربزی و اجرای طرح های مصوب مزایای همکاران و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی به منظور ایجاد انگیزش در کارکنان
• مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشئ شرکت از بعد مالی
• تدوین و ارائه گزارشات جامع مالی به صورت دوره ای به هیئت مدیره